Descargar a App

Para descargar a aplicación tes que entrar na App store, no caso de que o teu dispositivo móbil utilice o sistema iPhone, ou na Play Store, no caso de que o teu teléfono utilice o sistema Android.

Unha vez entre no App Store ou no Play Store debe facer clic sobre o buscador e escribir Campos Estela e facer clic en buscar e, entón, presentaráselle esta aplicación.

Faga clic na imaxe para descargala.

 

Darse de alta na App

Unha vez que teña aplicación descargada, faga clic sobre ela e aparecerá unha pantalla onde deberá facer clic na pestana “Solicitude de alta” que será o primeiro paso para formalizar o alta como pai ou nai.

Verificación de correo

Unha vez que fixese clic na solicitude de alta aparecerá unha pantalla para introducir o correo electrónico e poder seguir tramitando o alta. Unha vez introducido o correo deberá facer clic en “verificar correo”

Envío de correo electrónico de verificación

Unha vez que fixese clic en verficar correo, sairavos unha pantalla na que explica que che enviaron un mail á túa conta de correo electrónico. Acceda ao seu correo electrónico e abra o mail para continuar coa alta

Correo verificado

Unha vez que fixese clic en verficar correo, sairavos unha pantalla na que explica que che enviaron un mail á túa conta de correo electrónico. Acceda ao seu correo electrónico e abra o mail para continuar coa alta

Encher datos

Despois de facer clic en continuar coa alta, aparecerá esta pantalla. Debe encher os campos seguintes cos datos do titor legal. Unha vez enchidos os campos do nome, DNI, teléfono de contacto e correo electrónico (moi importante), ao último campo pediralle que especifique que opción de pago prefire. En caso de indicar que desexa facer pago en efectivo (quererá dicir que pode optar entre pago con VISA a través da propia App ou pago por transferencia bancaria sen que estea domiciliada) Se indica que desexa facer o pago por banco (quererá dicir que optou por facer un pago domiciliado e deberá introducir o número de conta bancaria). Cando terminase de introducir todos os campos, faga clic en continuar con alumnos.

Solicitude de alta de alumnos

Abrirase unha pantalla onde deberá introducir os campos correspondentes aos datos do alumno. Unha vez introducidos todos os campos, faremos clic en continuar con centro e uso do comedor.

Datos do centro

Na seguinte pantalla deberemos encher os seguintes campos:

– Nome do centro

– Curso (importante marcar se é A ou B)

Despois teremos que marcar o uso que o neno fará do servizo do comedor:

– Se é esporádico marcarémolo.

– Se é fixo marcaremos elixir días e poñeremos que a que día quedará no comedor e marcaremos que días da semana fará uso do servizo.

Cando enchese todos os campos faga clic en continuar con información alimentaria.

Alumnos rexistrados

Unha vez que fixese clic en finalizar, abrirase a esta pantalla. Se ten outro fillo / para necesita facer clic en + alta alumno para rexistrar o outro neno / a, abrirase a pantalla de solicitude de alta -datos alumno- e siga os pasos como no anterior fillo / a rexistrado. Se xa entrou os datos de todos os fillos / as debe facer clic en finalizar alta.

Finalizar alta

Unha vez que fixese clic en finalizar a alta aparecerá unha pantalla na que che confirma que recibimos de forma correcta toda a información requirida. Unha vez finalizado o proceso, deberá ir no seu correo electrónico e abrir un mail enviado por Campos Estela na que se lle facilitará un usuario (será o seu NIF) e un contrasinal.

Entrar na App

Unha vez que recibise o correo electrónico co usuario e o contrasinal, inicie sesión na aplicación e aparecerá unha pantalla na que pode introducir os datos para acceder nos campos correspondentes e pode facer clic en Acceder. Xa pode usar a aplicación.

PREGUNTAS FRECUENTES

  1. ¿QUE DEBO SABER SOBRE A RECEPCIÓN DE CORREOS DESDE A PLATAFORMA?

Unha vez enchida a solicitude de alta cando xa se descargou a aplicación, a recepción do mail para a verificación do correo prodúcese de maneira inmediata e rapidamente teremos que facer este paso.

En cambio, unha vez finalizada a alta á aplicación, cando se introduciron todos os datos necesarios, o correo co contrasinal chega unha vez o noso equipo revisa primeiro que se encheu toda a información necesaria para un funcionamento correcto do servizo.