POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

L’informem que SABE QUE ALIMENTA, SL és el Responsable del tractament de les dades personals de la persona interessada i l’informem que aquestes seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de fer-li partícip en els processos de selecció de personal i tenir-ho en compte per a futures incorporacions. El tractament de les seves dades està basat en el consentiment inequívoc mitjançant una clara acció de la persona interessada (GDPR, art. 6.1.a) en remetre’ns de manera voluntària les seves dades de currículum. Les mateixes es tractaran durant un termini màxim d’un any, a excepció que l’usuari hagi revocat el consentiment prèviament.

Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir-les degudament actualitzades. Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com el de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a SABE QUE ALIMENTA, SL en Camí de la Creu, 14 – 08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona). E-mail: lopd@camposestela.com. També podrà interposar una reclamació en la www.aepd.es si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent